Stanovy - Klub zábavy a sportu Záolší

Klub zábavy a sportu Záolší
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Stanovy

Stanovy
Čl. 1. Název, sídlo a forma

Klub zábavy a sportu Záolší

Vendryně – část Zaolší
Se sídlem: Vendryně 110, 739 94

Spolek.Čl. 2. Statut sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č.83/1990 sb.,o sdružování občanů, v platném znění, sdružující členy, na základě společných zájmů, nehledě na národnost, či vyznání.Čl. 3. Cíl činnosti sdružení

1, Cílem sdružení je:
a, přispívat k rozvoji kultury a sportu v obci.
b, vyvíjet různé další aktivity – ekologické, bezpečnostní.
c, spolupracovat s obcí Vendryně, sledovat další dění v této obci.
d, podílet se na dalších, např. stavebních, úklidových akcích, přispívajících k dalšímu zvelebování obce.

2, Za tímto účelem sdružení pořádá různé kulturní akce pro širokou veřejnost, sportovní odpoledne, obnovuje a udržuje tradice, organizuje ekologické akce, brigády, apod…
3, Další náplní sdružení bude řešení otázky – děti a volný čas – využití a naplnění jejich volného času ( založení různých zájmových kroužků, pořádání soutěží, her, akcí, atd. ).Čl. 4. Členství

1, Členem sdružení může být fyzická osoba, starší 15-ti let./1 Doba působnosti ve sdružení se sjednává na dobu neurčitou.
2, O přijetí za člena sdružení rozhoduje, na základě řádně vyplněné přihlášky, výbor sdružení. Při nedovršení plnoletosti, potvrzuje přihlášku zákonný zástupce.
3, Zájemce o členství musí ústně přednést svůj stručný životopis, udat důvod, proč chce vstoupit do sdružení. Přednese své zkušenosti, které se ztotožňují z cíli sdružení – např. z organizováním akcí, vedením kroužků, táborů, se zkušenostmi s dětmi, či starými lidmi, s účetnictvím, administrativou, s vědomostmi technických, přírodních směrů, apod…
4, Členství vzniká dnem přijetí za člena.
5, Členství zaniká –písemným oznámením člena, úmrtím člena, zrušením členství na základě rozhodnutí výboru sdružení, zánikem sdružení.Čl. 5. Práva a povinnosti členů

1, Člen sdružení má právo:
a, účastnit se jednání členské schůze sdružení.
b, volit orgány sdružení.
c, být volen do orgánů sdružení.
d, předkládat náměty, podněty, připomínky a stížnosti a žádat o jejich vyjádření a podílet se na praktické činnosti sdružení.

2, Člen má povinnosti zejména:
a, dodržovat stanovy sdružení.
b, aktivně se podílet na plnění cílů sdružení, hájit jeho zájmy, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení.
c, svědomitě vykonávat své funkce.
d, platit členské příspěvky – včas a stanovenou výši.
e, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.Čl. 6. Organizační uspořádání

Strukturu orgánů sdružení tvoří:
a) členská schůze,
b) výbor,
c) předseda (vedoucí), místopředseda (místovedoucí),
d) další orgány zřízené rozhodnutím výboru.
A. Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně.
Členská schůze je oprávněna:
a) schválit stanovy sdružení a změny těchto stanov,
b) volit členy výboru sdružení,
c) navrhovat podle potřeb sdružení zřízení či zrušení dalších orgánů sdružení,
d) schvalovat rozpočet sdružení, předkládaný výborem,
e) hodnotit činnost sdružení, výboru a jednotlivých členů,
h) rozhodnout o zániku sdružení.
2. Zasedání členské schůze sdružení svolává předseda (vedoucí) nebo jiný člen výboru sdružení podle svého uvážení, nejméně však jednou ročně. Výbor je povinen do 1 týdne svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá alespoň jedna třetina členů sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení. Rozhodnutí přijímá členská schůze nadpoloviční většinou na ní přítomných členů sdružení. Rozhodnutí o změně stanov sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení.
B. Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení.
2. Všichni členové výboru jsou statutárními zástupci sdružení a jednají jménem sdružení navenek.
3. Členy výboru sdružení volí členská schůze na návrh výboru, kandidáty navrhuje výbor. Počet členů výboru je vždy lichý.
4. Členy výboru jsou členové přípravného výboru.
5. Výbor je usnášeníschopný účastní-li se jeho jednání nadpoloviční většina členů, o jednání výboru jsou informováni všichni dosažitelní členové výboru. Výbor rozhoduje prostou většinou přítomných členů. O rozhodnutích vrácených výboru členskou schůzí rozhoduje dvoutřetinovou většinou všech členů.
6. Výbor schvaluje přihlášky zájemců o členství ve sdružení, případně rozhoduje o vyloučení člena ze sdružení.
C. Předseda (vedoucí) a místopředseda (místovedoucí)
Předsedu a místopředsedu volí výbor sdružení. Předseda koordinuje činnost sdružení a činnost výboru.
D. Další orgány
Výbor může na návrh člena výboru nebo kteréhokoli člena sdružení rozhodnout o zřízení dalších orgánů sdružení (např. pokladník, jednatel, mluvčí).Čl. 7. Zásady hospodaření

1, Zdroji majetku jsou zejména:
a, dary a příspěvky právnických a fyzických osob.
b, příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení, (např. výnosy z kulturních a sportovních akcí, dobrovolné vstupné, vstupné…).
c, členské příspěvky.
d, granty, získané ze soukromého, státního i evropského resortu.
2, Za hospodaření sdružení odpovídá výbor.
3, výdaje sdružení jsou zaměřený na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl.3 těchto stanov.Čl. 8. Zánik sdružení

1, Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny všech členů sdružení.
2, V případě zániku sdružení, je jeho majetek po provedené likvidaci převeden na jinou N.N.O., blízkých cílů. Jestliže nebude nalezena do 3 měsíců, rozdělí se majetek mezi všechny členy rovným dílem.Čl. 9. Závěrečná ustanovení

1, Sdružení může na základě rozhodnutí vedení vydat organizační a jednací řád sdružení.
Dle I.C.N. – informační centrum neziskových organizací, ( poslední aktualizace – 2006 ).
Připravil a zpracoval Milan Zakřevský.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky